Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Informacje dla uczestników i ich rodzin

Czcionka:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119),
w związku z udostępnieniem danych osobowych Pani/Pana informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych uczestnika jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, tel.: (12) 250-79-00, email: sdstomaszkowice@o2.pl
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora;
  e-mailowy: iod@pq.net.pl.
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań wspierająco-aktywizujących przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. gdy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i na podstawie zgody osoby, której dane dotyczące stanu zdrowia oraz niepełnosprawności dotyczą,
 2. art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
 1.  Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4a będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z § 24 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586
  z póź. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, przez okres przechowywania zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, tj. przez okres 25-ciu lat,
 3. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Środowiskowym Domu Samopomocy lub działającym w imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy za realizację celów wskazanych w pkt. 3. Dostęp do przekazanych Środowiskowemu Domu Samopomocy danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych
  w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Środowiskowym Domem Samopomocy. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 4. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 5. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych wskazanych w przepisach prawa jest obowiązkowe, przy czym podanie danych dotyczących stanu zdrowia i niepełnosprawności uczestnika wymaga wyrażenia przez niego zgody. Brak ich podania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych szczególnych oznacza brak możliwości świadczenia usług na rzecz uczestnika. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, ale ich nie podanie utrudni funkcjonowanie uczestnika w ramach Środowiskowym Domu Samopomocy.
 9. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny